Để lãnh nhận Ơn Toàn Xá cách hiệu quả, cần thoả mãn các điều kiện của Toà Ân Giải Tối Cao được ấn định trong 2 Sắc Lệnh số 597/14/I và 862/14/1 như sau:
a* Điều Kiện Thông Thường: Xưng Tội, Rước Lễ, Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha.
b* Thời gian và địa điểm: Thực hiện các việc phải làm của Toà Ân Giải Tối Cao trong các ngày và các nơi đã được ấn định ở điều 1. Và 2.
c* Việc phải làm: Thực hiện một trong những việc sau:
1/ Dâng Lễ có rước lễ;
2/ Hành hương, kính viếng các nơi đã được ấn định và tại đó sốt sắng tham dự một buổi cử hành năm thánh, hay ít ra dành một khoảng thời gian thích hợp để suy niệm đạo đức, rồi kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và các lời cầu với Đức Trinh Nữ Maria. (điều này áp dụng cho mọi người khi thực hiện cho dù là cá nhân, gia đình hay tập thể ; SL 597/14/I)