GIÁO XỨ SUỐI NHO


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1975, một số giáo dân gốc Bùi Chu, Phát Diệm đến xã Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai lập nghiệp. Theo thời gian, giáo dân đến đây lập nghiệp ngày càng đông và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện tạm bằng cây, mái tranh làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Một thời gian sau, Cha Phêrô Trần Đức Nam quy tụ giáo dân nơi đây và lập nên một Họ đạo thuộc Giáo xứ Tam Phú. Năm 1988, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nâng Họ đạo này lên thành Giáo xứ và lấy tên là Giáo xứ Suối Nho (nho rừng mọc nhiều bên suối nên nơi đây được gọi là Suối Nho),đồng thời Đức Cha Phaolô Maria bổ nhiệm Cha Antôn Trần Văn Bài làm chánh xứ tiên khởi. Bên cạnh việc giúp cho sinh hoạt của các hội đoàn đi vào nề nếp, Cha Antôn và cộng đoàn Suối Nho đã xây dựng nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Năm 1998, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình kế nhiệm Cha Antôn. Cha Gioan Baotixita giúp cộng đoàn tu sửa nhà thờ và giúp cho đời sống thiêng liêng của giáo dân Suối Nho ngày càng thăng tiến. Mười năm sau, Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng đến phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse cùng với cộng đoàn Suối Nho xây dựng nhà giáo lý, hội trường, đài Đức Mẹ và đài thánh Giuse. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Suối Nho đã ổn định và phát triển về mọi mặt như hiện nay.
Địa dư:Đông giáp xứ Xuân Bắc; Tây giáp xứ Túc Trưng; Nam giáp xứ Tín Nghĩa; Bắc giáp xứ La Ngà.
Diện tích:15,53 km2
Dân số: 12.933 người
  • 2.681gia đình công giáo, gồm 12.271giáo dân
  • Tỷ lệ: 94,88 %
Linh mục quản xứ:  
  • Phêrô Trần Đức Nam (1975-1984)
  • Giuse Trần Xuân Lâm (1984-1987)
  • Antôn Trần Văn Bài (1988-1998)
  • GioanBaotixita Nguyễn Văn Bình (1998-2008)
Linh mụcđương nhiệm:


Giuse Nguyễn Đức Thắng
            (2008 -)

                      
  Cha phó: 
 


Tôma Nguyễn Duy Tân


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse
Ngày chầu lượt:Chúa Nhật trước 19.03
Tu hội trong Giáo xứ hiện nay: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn- Cộng đoàn Suối Nho
 

 
Thống kê:
Năm 1980 1990 1993 2003 2007 2011 2013
Giáo dân 2.000 18.000 9.325 9.230 9.782 11.949 12.271
Gia đình - - 2.657 1.972 2.141 2.476 2.681
Tu sĩ - - 6 6 7 8 9