GIÁO XỨ PHƯỚC KHÁNH


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1882, một số giáo dân từ các nơi đến vùng đất Nhơn Trạch, Biên Hòa làm nên làng Phước Khánh và sau đó hình thành Giáo họ Phước Khánh. Thời gian đầu, các Cha người Pháp ở Sài Gòn đến chăm sóc mục vụ cho Giáo họ. Năm năm sau, Giáo xứ Phước Khánh được thành lập dưới sự coi sóc của Cha Dượt thuộc giáo phận Sài Gòn. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Phước Khánh ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1960, Cha Giacôbê Lê Văn Hóa được bổ nhiệm về phụ trách Giáo xứ. Cha Giacôbê cùng với cộng đoàn Phước Khánh lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà xứ và nhà thờ năm 1965. Mười năm sau, Giáo xứ Phước Khánh được tách khỏi giáo phận Sài Gòn và sátpnhập vào Giáo phận Xuân Lộc. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hoa Viên được cử phụ trách Giáo xứ này. Năm 2002, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận thay thế Cha Gioan Baotixita Viên tiếp tục chăm sóc mục vụ cho giáo dân. Cha Gioan Baotixita Luận đã giúp cho sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp hơn. Bốn năm sau, sau khi Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ, bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Gioan Thiên Chúa cùng với giáo dân Phước Khánh xây dựng đài Đức Mẹ làm nơi quy tụ cộng đoàn đọc kinh và cầu nguyện. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Thiên Chúa, cộng đoàn Phước Khánh đang nâng cao tinh thần đoàn kết và đang nỗ lực trong việc truyền giáo.
Địa dư: Đông giáp ấp 3 Phước Khánh; Tây giáp ấp 2 Phước Khánh; Nam giáp sông Lòng Tàu; Bắc giáp xã Vĩnh Thanh
Diện tích: 1 km2
Dân số: 16.000 người
  • 598 gia đình công giáo, gồm 2.347 giáo dân
  • Tỷ lệ: 14,67%
Linh mục quản xứ:
  • Cha Dượt, cha Gabiel Lại, Gioan Đồng, Luca Thích, Phêrô Tròn, Antôn Luật, Thần Đồng, Phaolô Thiệt, Sebastianô Chánh, Ambrosio Nhứt, Giacôbê Quá, Phêrô Hai, Giacôbê Lê Văn Hóa (1960), Cha Khánh, Cha Linh, Cha Hớn, Cha Tuyên, Cha Đoàn, Cha Thục (1887 - 1975)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Hoa Viên (1975 - 2002)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận (2002 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:

Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh
                   (2006 - )

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật sau 15.08
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Thống kê
Năm 1887 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 80 1.400 1.395 2.196 2.332
Gia đình - 324 312 518 595
Tu sĩ 4 2 2 3 3
 

Nhà thờ Phước Lý trước năm 1975Quang cảnh giáo xứ hiện nay


Đài Đức Mẹ bên hông nhà thờ


Cha chánh xứ và quý TV BHG