GIÁO XỨ TÂN BÌNH
Quá trình hình thành và phát triển
Tháng 05.1954, một số gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Chính Tâm, Giáo phận Nha Trang và một số ở Dinh Điền, Sông Bé cùng một số giáo dân khác ở sở cao su Ông Quế về lập nghiệp tại khu vực cầu Suối Đỉa, Quốc lộ 1A. Các gia đình này quy tụ lại và lập thành trại Chính Tâm. Ngày 07.02.1965, Đức Cha Giáo Phận Sài Gòn cử Cha Đaminh Nguyễn Đức Nghi về coi sóc trại Chính Tâm. Sau khi thành lập Giáo phận Xuân Lộc năm 1965, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng trại Chính Tâm lên thành Giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Tân Bình, đồng thời cử cha Đaminh làm Cha xứ tiên khởi. Tháng 07.1967, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn Tân Bình đã xây dựng nhà thờ kiên cố để có nơi xứng đáng tôn thờ Thiên Chúa. Năm 2002, Cha Giuse Đỗ Mạnh Dũng được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật bổ nhiệm về thay thế Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ Tân Bình. Cha Giuse đã tổ chức lại các sinh hoạt trong giáo xứ và cùng với giáo dân Tân Bình lần lượt xây mới nhà xứ và tháp chuông như ngày nay. Năm 2011, Cha Giuse Nguyễn Viết Sơn kế nhiệm Cha Giuse Đỗ Mạnh Dũng phụ trách Giáo xứ Tân Bình. Nhờ sự nhiệt thành và tận tâm của Cha Giuse, đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Tân Bình ngày thêm vững mạnh.
Địa dư: Đông giáp xứ Trà Cổ; Tây giáp xứ Tân Bắc; Nam giáp xứ Giang Điền; Bắc giáp GHBL Bùi Đệ.
Diện tích: 3.5 km2
Dân số: 5.846 người
  • 1.286 gia đình công giáo, gồm 5.526 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 94,5%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Nguyễn Đức Nghi (1956 - 2002)
  • Giuse Đỗ Mạnh Dũng (2002 - 2011)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Nguyễn Viết Sơn
              (2011 -)


Thánh bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật sau lễ Suy Tôn Thánh Giá
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Nữ Tỳ Thánh Thể - Cộng Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm
Thống kê
Năm 1965 1974 1990 2003 2013
Giáo dân 400 1.602 3.541 4.500 5.526
Gia đình - 250 749 891 1.286
Tu sĩ - - 5 5 6