GIÁO XỨ QUẢNG BIÊN
 
Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 18.09.1972, khoảng 311 gia đình công giáo từ Quảng Trị di cư vào khu vực Quảng Biên, Thống Nhất, Đồng Nai sinh sống dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Kim Thông. Năm 1974, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn quyết định thành lập Giáo xứ Quảng Biên (Quảng Trị - Biên Hòa) và cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc làm chánh xứ tiên khơi. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Trần Văn Trọn được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ Quảng Biên. Cha Gioan Baotixita cùng với cộng đoàn Giáo xứ Quảng Biên lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ (1987), ba phòng giáo lý (1993), mười bốn chặng đường Thánh Giá (2000). Năm 2008, Cha Giuse Nguyễn Đình Nhiệm về phụ trách Giáo xứ Quảng Biên. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân nơi đây, Cha Giuse và cộng đoàn xây lại nhà giáo lý (2010), khởi công xây dựng nhà thờ mới (2011) và khánh thành (2012). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào ổn định và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến.
Địa dư: Đông giáp xứ Đồng Phát, Tây giáp xứ Trà Cổ, Nam giáp xứ Giang Điền, Bắc giáp xứ Vườn Ngô.
Diện tích: 2,5 km2
Dân số: 9.672 người
  • 1.208 gia đình công giáo, gồm 4.785 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 49,5%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Baotixita Nguyễn Kim Thông (1972 - 1973)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc (1973 - 1975)
  • Gioan Baotixita Trần Văn Trọn (1975 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Nguyễn Đình Nhiệm
                (2008 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.08)
Ngày chầu lượt: CN V MC
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Cộng đoàn Quảng Biên
Thống kê
Năm 1975 1980 2003 2010 2013
Giáo dân 2.500 3.500 3.985 4.503 4.785
Gia đình 434 821 891 1.174 1.208
Tu sĩ - - - 4 5