GIÁO XỨ PHÚ SƠN

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, khoảng 50 gia đình công giáo di cư đến địa bàn Phú Sơn khai hoang lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Vinh Sơn dưới sự quản nhiệm Cha Andrê Đoàn Thanh Điện. Sau một thời gian, Cha Andrê cùng với cộng đoàn Vinh Sơn xây nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Cùng năm, Giáo điểm Vinh Sơn được nâng lên thành Giáo họ với tên gọi Phú Sơn, trực thuộc Giáo xứ Bùi Chu. Năm 1975, các Cha dòng Don Bosco: Cha Gioan Bosco Bùi Thanh Sơn và Cha Micae Trần Đình Phùng được cử về giúp Giáo họ Phú Sơn. Một năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo họ Phú Sơn lên thành Giáo xứ và cử Cha Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng làm chánh xứ tiên khởi. Trong giai đoạn phục vụ Giáo xứ, Cha Gioan Baotixita cùng với giáo dân Phú Sơn đã lần lượt xây nhà thờ mới (1991), nhà giáo lý và nhà xứ. Qua các thời quý Cha quản xứ, đời sống đạo của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và các sinh hoạt trong Giáo xứ dần đi vào nề nếp, ổn định. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Hiêrônimô Nguyễn Quang Hòa, đời sống đức tin của cộng đoàn Phú Sơn ngày càng vững mạnh và tình hiệp nhất yêu thương ngày thêm gắn bó.
Địa dư: Đông giáp xứ Tân Bình; Tây giáp xứ Thanh Hóa; Nam giáp xứ Tân Cang; Bắc giáp xứ Bùi Chu.
Diện tích: 3 km2
Dân số: 3.987 người
  • 565 gia đình công giáo, gồm 2.131 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 53,4%
Linh mục quản xứ:
  • Andrê Đoàn Thanh Điện (1972 - 1975)
  • Gioan Boscô Bùi Thanh Sơn và Micae Trần Đình Phùng (1975 - 1976)
  • Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng (1976 - 2000)
  • Phêrô Cao Thọ Lành (2002 - 2008)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình (2008 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:

Hiêrônimô Nguyễn Quang Hòa
                 (2013 -)Thánh bổn mạng: Thánh Vincentê (05.04)
Ngày chầu lượt: 03.02
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Đaminh Tam Hiệp - Tu Xá Thánh Vinh Sơn 2
  • Mến Thánh Giá Tân Lập - Cộng đoàn Phú Sơn
  • Lasan - Cộng đoàn Lasan Phú Sơn
Thống Kê
Năm 1975 1990 2002 2003 2010 2013
Giáo dân 350 650 1.045 1.401 1.712 2.131
Gia đình 119 222 357 412 468 565
Tu sĩ Nam - 14 7 5 4 4
Nữ - - 9 8 7 10