Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1975, một số gia đình công giáo từ vùng Tam Hiệp, Biên Hòa đến Cẩm Đường xây dựng vùng kinh tế mới. Hai năm sau, Cha Giuse Trần Minh Phú thành lập Giáo điểm Cẩm Đường với khoảng 400 giáo dân. Năm năm sau, thầy Sáu Giuse Phạm Văn Hữu cùng Giáo dân nơi đây xây dựng ngôi nhà nguyện tạm bằng gỗ.


Ngày 15.08.1990, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm lên thành Giáo xứ Cẩm Đường và bổ nhiệm Cha Giuse Phạm Văn Hữu làm chánh xứ tiên khởi. Từ năm 1990 đến năm 1992, Cha Giuse cùng giáo dân dựng ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ, vách ván, mái ngói và một hội trường tiền chế. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của Giáo xứ dần đi vào ổn định. Năm 2000, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân phụ trách Giáo xứ và tiếp tục hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn. Cha Phaolô cùng với cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới (2002) và khánh thành (2004). Bốn năm sau, Cha Giuse Đoàn Phi Long về kế nhiệm Cha Phaolô phục vụ Giáo xứ. Hiện nay, dưới sự coi sóc của Cha Phaolô, cộng đoàn Giáo xứ Cẩm Đường đã ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xã Thừa Đức; Tây giáp xã Suối Trầu; Nam giáp ấp Suối Quýt; Bắc giáp xã Sông Nhạn.
Diện tích: 13,2 km2
Dân số: 7.038 người
  • 701 gia đình công giáo, gồm 3.149 giáo dân
  • Tỷ lệ: 44,8%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Trần Minh Phú (1976 - 1983)
  • Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (1983 - 1987)
  • Giuse Phạm Văn Hữu (1990 - 1992)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ (1992 - 1993)
  • Giuse Trần Văn Hàm (1993 - 1995)
  • Phaolô Nguyễn Đức Thành (1995 - 2000)
  • Phaolô Nguyễn Trọng Xuân (2000 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Đoàn Phi Long (2008 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: CN V TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Thống kê
Năm 1990 1995 2003 2006 2010 2013
Giáo dân 1.250 2.270 2.832 2.783 2.932 3.149
Gia đình 233 424 529 520 650 701
Tu sĩ - 3 4 5 3 4
 
                                                                                NÚI ĐÁ ĐỨC MẸ


                                                                     CHA XỨ VÀ ĐẠI DIỆN GIÁO XỨ