GIÁO XỨ TRÀ CỔ

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số giáo dân Giáo xứ Trà Cổ - Mồng Cáy - Hải Ninh thuộc Giáo phận Hải Phòng theo sự hướng dẫn của Cha Cafigal Tế OP (người Tây Ban Nha) di cư vào Rạch Kiến - Bến Cát - Bình Dương lập nghiệp. Hai năm sau, Cha Giuse Hoàng Phúc Thiện dẫn giáo dân từ Rạch Kiến đến Đồng Hiệp - Định Quán - Long Khánh lập nghiệp và lập thành Giáo xứ Trà Cổ tại đây. Năm 1965, Cha Giuse Vũ Sĩ Hiệp cùng với cộng đoàn chuyển Giáo xứ Trà Cổ từ Đồng Hiệp về định cư tại Hố Nai 4 (Giáo xứ Trà Cổ hiện nay). Hai năm sau, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Giáo xứ xây dựng nhà thờ, nhà xứ, trường học, Đài Chúa Kitô Vua và Đức Mẹ Fatima. Ngày 20.04.1980, Cha Gioan Vũ Anh Thuấn về phụ trách Giáo xứ Trà Cổ và tiếp tục công việc mục vụ trong xứ. Năm 1991, Cha Gioan đã cùng với cộng đoàn Trà Cổ xây dựng lại nhà thờ như hiện nay. Năm 2006, Cha Gioan đã xây mới nhà xứ và nhà giáo lý (gồm 1 hội trường và 17 phòng học). Hai năm sau, Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng về phụ trách Giáo xứ Trà Cổ. Bên cạnh việc giúp cộng đoàn Giáo xứ lớn mạnh trong đời sống đức tin như ngày nay, Cha Giuse còn trùng tu lại thánh đường và chỉnh trang khuôn viên nhà thờ.
Địa dư: Đông giáp xứ Quảng Biên, Tây giáp xứ Tân Bình, Nam giáp xứ Giang Điền, Bắc giáp GHBL Bùi Đệ.
Diện tích: 1,5 km2
Dân số: 10.000 người
  • 1.833 gia đình công giáo, gồm 8.915 giáo dân
  • Tỷ lệ: 89,2%
Linh mục quản xứ:
-Giuse Hoàng Phúc Thiện (1956 - 1962)
  • Giuse Vũ Sỹ Hiệp (1963 - 1978)
  • Đaminh Nguyễn Đức Nghi (1978 - 1980)
  • Gioan Vũ Anh Thuấn (1980 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Nguyễn Anh Hùng
             (2008 -)


Cha phó: Phêrô Nguyễn Xuân Huy

Thánh bổn mạng:  Mẹ Mân Côi (07.10) 
Ngày chầu lượt: CN XX TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Mến Thánh Giá Tân Việt - Cộng đoàn Đức Maria Mông Triệu
  • Mến Thánh Giá Tân Lập - Cộng Đoàn Trà Cổ
Thống kê
Năm 1954 1965 1975 1990 2003 2009 2013
Giáo dân 2.550 2.310 3.270 5.731 7.690 8.040 8.915
Gia đình - - 498 1.362 1.521 1.590 1.833
Tu sĩ - - - 40 19 18 19
 
Quý cha và quý chức BHG 
Nhà giáo lý
Tượng Chúa Kitô Vua


Đài Đức MẹNhà xứ