Hạt Long Thành

Hạt Long Thành

GIÁO HẠT LONG THÀNH 1. Thống kê : Giáo hạt Long Thành từ năm 1976 – 2013     Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân

Giáo xứ Bác Ái

Giáo xứ Bác Ái

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :        Chiều: 17h 45' ( Từ Thứ 2 đến 6 )                      18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật

Giáo xứ Bình Sơn

Giáo xứ Bình Sơn

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'  Thứ Bảy     Chiều: 17h 45' ( Từ Thứ 2 đến 6; riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)

Giáo xứ Cẩm Đường

Giáo xứ Cẩm Đường

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 300'     Chiều: 17h 30' ( Thứ 3, 5; riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)

Giáo xứ Hiền Đức

Giáo xứ Hiền Đức

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)   

Giáo xứ Hiền Hòa

Giáo xứ Hiền Hòa

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 00'     Chiều: 16h 45' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)

Giáo xứ Liên Kim Sơn

Giáo xứ Liên Kim Sơn

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 00'     Chiều: 17h 45' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)

Giáo xứ Long Đức

Giáo xứ Long Đức

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)

Giáo xứ Long Phước

Giáo xứ Long Phước

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng : 04h 45' 

Giáo xứ Long Thành

Giáo xứ Long Thành

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'  Thứ Bảy     Chiều: 17h 45' (  Từ Thứ 2 đến 6)                  18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật

Giáo xứ Minh Long

Giáo xứ Minh Long

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ Bảy     Chiều: 18h 00' ( Thứ 2 đến 6 )                  riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật

Giáo xứ Phước Bình

Giáo xứ Phước Bình

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ 2     Chiều: 19h 00' ( Từ Thứ 3 đến 6 )                 19h 00

Giáo xứ Sỹ Phước

Giáo xứ Sỹ Phước

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ Hai     Chiều: 17h 45' ( từ Thứ 3-Thứ 6)                  18h 00 Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật

Giáo xứ Tân Cang

Giáo xứ Tân Cang

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00' (  Thứ 2,3,4,6)                 19h 00'  ( Thứ 5)                  18h 00'  Thứ Bảy lễ thay Chúa

Giáo xứ Tân Hiệp

Giáo xứ Tân Hiệp

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)

Giáo xứ Thái Lạc

Giáo xứ Thái Lạc

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 45' ( Thứ 3 đến 6 ; riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)

Giáo xứ Thành Đức

Giáo xứ Thành Đức

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :         Chiều: 17h 45'      

Giáo xứ Thánh Linh

Giáo xứ Thánh Linh

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' (Thứ 2,3,4,6,7)     Chiều: 17h 00' ( Thứ 5  )                  18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật

Giáo xứ Thánh Phaolô

Giáo xứ Thánh Phaolô

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :    Sáng : 04h 45'      Chiều: 17h 30      Chiều Thứ Bảy: 17h 30 Lễ Thay Chúa Nhật

Giáo xứ Thành Tâm

Giáo xứ Thành Tâm

* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :    Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 00     Chiều Thứ Năm: 18h 00    Chiều Thứ Bảy: 17h 00 Lễ Thay Chúa